Allmänna villkor

1. Hyreskontrakt
Bokningsbekräftelsen bekräftar hyresavtal mellan hyresgäst och uthyrare, eftersom BORNHOLMTOURS står för förmedlingen och tillhörande förmedling mellan hyresgäst och hyresvärd. Hyresavtalet omfattar nämnda bostad med tillhörande specifikationer.

2. Bokning och betalning
Betalningen är bindande när det första beloppet har betalts in. Det första beloppet (25 procent av resans pris) betalas senast 10 dagar efter bokningstillfället. Resterande belopp ska vara BORNHOLMTOURS tillhanda senast 60 dagar före hyresperiodens start, varpå eventuella bokade biljetter skickas. Vid bokning senare än 60 dagar före hyresstart ska hela resans pris betalas tillsammans med bokningen om inget annat har avtalats. Vid sen betalning förutsätts det att kunden har godkänt de villkor som finns på själva bekräftelsen och i katalogen. Information och villkor i slutgiltigt hyresavtal gäller. Kunden är skyldig att kontrollera att informationen i hyresavtalet är korrekt. Eventuella fel och missförstånd ska påtalas omgående. Speciella avtal ska framgå av bekräftelsen för att vara giltiga.

Hyresgästen frigörs inte från betalning av hela resans pris även om han/hon vid force majeure (krig, strejk, naturkatastrofer, epidemi, gränsstägning, myndighetskarantän, utegångsförbud, radioaktivt avfall, avlyssning och liknande) inte kan utöva sin bruksrätt. Har hyresgästen köpt en paketresa gäller Pakkerejseloven.

3. Priser
De priser som anges i katalogen gäller fram tills en ny prislista föreligger. Med förbehåll för pris-, avgifts- och kursändringar samt för felberäkningar och tryckfel. Kombitillägg/transportpriser i katalogtillägg gäller fram till dess att angiven biljettkategori är slutsåld på de individuella avgångarna. Samtliga upplysningar ges i god tro och efter bästa förmåga, och BORNHOLMTOURS har inget juridiskt ansvar härvid. Samtliga priser anges i danska kronor (valuta DKK).

Gäller endast för stugor och semesterlägenheter (objekt nummer < 10000):
Om inget annat anges ska ni före avresa räkna av energiförbrukningen med BORNHOLMTOURS. Vid hyra av semesterbostad ska lakan, handdukar och kökshanddukar tas med, alternativt förbokas hos BORNHOLMTOURS.

Gäller endast för hotell och semesterparker (objekt nummer > 9999):
Där det står angivet krävs ytterligare betalning för energiförbrukning, lakan med mera. Om bostaden har faciliteter som ni utnyttjar, som exempelvis tennisbana, bastu, solarium med mera, betalar ni direkt på övernattningsstället. Vi vill göra dig uppmärksam på att det kan finnas ett mer begränsat servicefunktionsutbud utanför säsong.

4. Ansvar & Trygghetspaket
Som hyresgäst är du ansvarig för semesterbostaden och allt innehåll, och för att ta hand om både bostaden och innehållet efter bästa förmåga. Inte att fullgöra detta ansvaret anses vara ett avtalsbrott och kommer att resultera i omedelbar uppsägning av hyreskontrakten utan ytterligare kompensation för hyresgästen.

Samtliga priser på stugor och semesterlägenheter (med objekt nr. < 10000) anges inklusive vår Trygghetspaket (www.bornholmtours.com/se/trygghetspaket). BORNHOLMTOURS tar inget ansvar för kundens person under hyresperioden. I samband med ingånget hyresavtal finns det utöver vår Trygghetspaket inte någon annan typ av försäkring som täcker personskador eller skadade föremål, som kan uppstå för hyresgästen och medresenärer i hyresobjektet. Hyresgästen har en självrisk på 500 DKK per inredningsskada. Hyresgästen är ansvarig för allt som tillhör semesterbostaden och där vår Trygghetspaket inte täcker, är hyresgästen förpliktad att ersätta samtliga självförvållade skador, som eventuellt uppstår på semesterbostad och inventarier under vistelsen. Vid skador på en semesterbostad och dess inventarier har hyresgästen skyldighet att omedelbart kontakta BORNHOLMTOURS och semesterboendet. Samtliga skadohttps://www.bornholmtours.com/se/trygghetspaketr ska ersättas före avresa. Om en skada upptäcks eller om något saknas efter det att hyresgästen har rest, debiteras kostnaden på hyresgästens räkning.

5. Sjukförsäkring
Den offentliga sjukförsäkringen i Sverige omfattar resesjukförsäkring. Giltigt sjukförsäkringsintyg ska medtas. Den offentliga sjukförsäkringen täcker inte semesterresor med över en månads varaktighet samt affärsresor, för vilka en speciell reseförsäkring ska tecknas.

6. Pass, visum, vaccinationer
Medborgare i de nordiska länderna kan fritt resa mellan Danmark, Sverige, Norge, Finland och Island. Medborgare från andra länder ska uppfylla inreselandets krav på pass, visum, vaccinationer med mera. Kunden uppmanas att undersöka kraven hos de egna myndigheterna, eftersom det kan finnas olika bestämmelser för pass och eventuella hälsokrav. Kunden ska själv se till att ordna med pass, visum, vaccinationer och annat som krävs för resan.

7. Förbehåll
BORNHOLMTOURS agerar endast som agent för nyttjade transportsällskap, hotell och andra samarbetspartners, och påtar sig inget ansvar för ändringar, förseningar, strejk, avbokningar eller liknande som BORNHOLMTOURS inte kan påverka. BORNHOLMTOURS är inte ansvariga för kontraktsbrott från nämnda bolag eller från semesterboendets ägare. BORNHOLMTOURS ska endast betraktas som ett mellanled mellan semesterboendets ägare och hyresgästen, och är inte ekonomiskt ansvariga för eventuella dispyter mellan parterna. För resa med färja gäller det enskilda rederiets bestämmelser, med begränsat ansvar enligt Atenkonventionen.

8. Husdjur
Husdjur får inte medföras i fritidsbostaden utan tillstånd, och ska alltid meddelas i förväg. Om det är tillåtet att ta med husdjur, gäller tillståndet endast ett husdjur. Om husdjur medtas trots att det inte är tillåtet betraktas det som kontraktsbrott och medför hyresgästerna genast måste lämna bostaden.

Danska, svenska och norska hundar och katter kan medföras till och från Bornholm i transit mellan Helsingborg och Ystad samt via Lernacken/Öresundsbron - Ystad. Det krävs dock att ägaren kan garantera att kraven från de svenska myndigheterna följs. Reglerna framgår av en blankett från Statens Jordbruksverk i Jönköping. Transport av hundar och katter från andra länder än Danmark, Sverige och Norge samt införande för längre vistelse kräver djurpass, diverse prover och intyg. Kontakta egen djurläkare eller Statens Jordbruksverk i Sverige på telefon: 0046 36155000 el. www.sjv.se

9. Hyresavtal
Hyresavtalet gäller den i bokningsbekräftelsen angivna bostaden med allt som hör till. Beskrivningen av semesterbostäderna görs av BORNHOLMTOURS efter bästa förmåga, dock med ansvarsfrihet för BORNHOLMTOURS, såvida inga ändringar görs under tiden. Hyresgästen är enligt avtalet skyldig att städa bostaden, och ska vid vistelsens slut överlämna den i ett rent och prydligt skick. Eventuell nödvändig städning sker på hyresgästens bekostnad. Hyresobjektet gäller för det på bokningsbekräftelsen angivna tidsutrymmet. Plats för nyckelutlämning/avlämning är individuell och framgår tydligt i gällande hyresavtal. Om färjebiljetterna inte har bokats via BORNHOLMTOURS ska hyresgästen senast 8 dagar före ankomst meddela BORNHOLMTOURS förväntad ankomsttid till semesterboendet. Om ett fritidsboende hyrs och bebos av en grupp, skola, institution eller liknande, ska detta anmälas innan hyresavtalet träder i kraft och namnet på gruppen, skolan, institutionen eller liknande ska anges i hyresavtalet.

Gäller endast för stugor och semesterlägenheter (objekt nummer < 10000):Uthyrningsperioden börjar tidigast klockan 15 på ankomstdagen och slutar senast klockan 10 avresedagen. Nyckelutlämning sker tidigast klockan 15.00 på ankomstdagen.

Gäller endast för hotell och semesterparker (objekt nummer > 9999): Tidpunkt för incheckning/nyckelutlämning framgår av hyresavtalet.

10. Reklamationer
Eventuella reklamationer skickas till BORNHOLMTOURS inom en rimlig period efter att bristen har upptäckts, dock senast 48 timmar efter den inträffade orsaken till klagomålet. Klagomål beträffande rengöringen ska inlämnas telefonisk omedelbart vid ankomsten och innan eventuell egen rengöring påbörjas. Hyresgästen är skyldig att ge BORNHOLMTOURS en viss tid för att förbättra brister samt bidra till att undvika förvärring av eventuella skador och minimera eventuella förluster för BORNHOLMTOURS. Om förbättringen inte är tillfredsställande ska BORNHOLMTOURS omgående informeras. Vid tillfälliga fel på tekniska installationer såsom tvättmaskin, diskmaskin, tv-apparater, värmeförsörjning och liknande lämnas ingen form av kompensation eller reduktion av hyrespriset. Eventuella dofter på grund av naturfenomen som exempelvis uppspolad tång, finns det ingen anledning till någon form av kompensation eller reduktion av hyrespriset. Vänligen notera att det i semesterområdena kan förekomma byggnadsarbeten och trafik. Den här typen av störningar berättigar inte någon form av kompensation eller reduktion av hyrespriset. Eventuella störningar i samband med aktiviteter (skjutning med mera) på militär mark vid Raghammar berättigar inte någon form av kompensation eller reduktion av hyrespriset. Vid avsaknad av reklamation försvinner rätten till ersättningskrav. Samtliga krav gentemot BORNHOLMTOURS regleras enligt dansk lag och ska inom en viss tidsperiod ska BORNHOLMTOURS underrättas via rätten i Rønne.

Gäller endast för hotell och semestereparker (objekt nummer > 9999):
Fel och brister på boendet ska dessutom omgående meddelas till ägaren eller dennes representant så att felet eller bristen kan avhjälpas fortast möjligt.

11. Depositionsavgift
BORNHOLMTOURS kan kräva en depositionsavgift som säkerhet för att bostaden lämnas ren och oskadd. Eventuella kostnader för bristande slutstädning och/eller skador dras från depositionsavgiften. Energiförbrukning (el och ev vatten) dras ifrån depositionsavgiften.

Om villkoren för boendet följs och BORNHOLMTOURS har mottagit hyresgästens bankuppgifter, återbetalas depositionsavgiften minus avdrag cirka tre veckor efter hemresa. Såvida avdraget inte överstiger depositionsavgiften faktureras hyresgästen gällande belopp samt en avgift på 150 DKK.

12. Antalet hyresgäster/rabatter
Semesterbostaden får inte utan särskilt tillstånd bebos av flera personer än det antal som anges i beskrivningen. Antalet personer utgörs av det faktiska antalet, oavsett ålder. Om hyresobjektet bebos av fler än tillåtet antal hyresgäster anses detta som kontraktsbrott, och hyresobjektet sägs upp utan ersättning till hyresgästen.

Gäller endast för stugor och semesterlägenheter (objekt nummer < 10000):
BORNHOLMTOURS erbjuder 20% i rabatt på hyrespriset vid minst 7 nätters vistelse under säsong B, C och/eller D i utvalda semesterboenden samt säsong II, III och/eller IV för utvalda semesterboenden, om dessa enbart bebos av upp till 2 personer. Angivet pris är det faktiska beloppet, det vill säga med rabatten fråndragen. Rabatt ges inte på tilläggstjänster som exempelvis färjebiljetter eller liknande. Om hyresobjektet bebos av fler än 2 personer bortfaller rabatten och prisskillnaden samt en administrationsavgift på 500 DKK avkrävs omgående.

13A. Avbokning och ändring
Gäller endast för stugor och semesterlägenheter (objekt nummer < 10000):
Ingånget hyresavtal kan inte sägas upp senare än 60 dagar före ankomstdatum. BORNHOLMTOURS godkänner endast skriftlig uppsägning såvida inget annat har avtalats. Vid uppsägning fram till 60 dagar före hyresstart påläggs en administrationsavgift på 10 procent av kontraktssumman, dock minst 500 DKK. Inbetald avgift återbetalas ej. Vid en eventuell senare avbokning förfaller totalhyran, såvida inte semesterbostaden kan hyras ut på nytt. Vid eventuell återuthyrning gäller samma regler som vid tidig avbokning. Ombokning/ändring av hyresavtal med tillhörande faktura (gäller även färjebokning) är möjlig fram till 60 dagar före hyresstart. En ombokningsavgift på 200 DKK tillkommer. Ombokning/ändring senare än 60 dagar före hyresstart anses som en annullering av ingånget hyresavtal. Senare ankomst eller tidigare avresa än vad som finns angivet i hyreskontraktet, ska meddelas till BORNHOLMTOURS, men ger ingen rabatt. Ändring av tidpunkter för vistelsen ska meddelas till BORNHOLMTOURS. Vid sjukdom och död gäller villkoren i vår Trygghetspaket.

13B. Avbokning och ändring av vistelse med minst 7 nätter
Gäller endast för hotell och semesterparker (objekt nummer > 9999):

Om den första inbetalningen eller hela fakturabeloppet förfaller

Den faktiska tidpunkten för avbokning eller ändring av vistelsen jämfört med hyresperiodens början

Pris vid avbokning

Pris vid ändring

31 dagar före hyresstart eller tidigare

A. Senast 28 dagar före hyresstart, före klockan 12.00.

500 DKK

200 DKK

31 dagar före hyresstart eller tidigare

8. Mellan 28 och 21 dagar före hyresstart.

50 procent av fakturabeloppet

200 DKK

31 dagar före hyresstart eller tidigare

C. Från 21 dagar före hyresstart, efter klockan 12.00.

100 procent av fakturabeloppet

Ej möjligt

30-11 dagar före hyresstart

D. Senast 21 dagar före hyresstart före klockan 12.00

500 DKK

200 DKK

30-11 dagar före hyresstart

E. Från 21 dagar före hyresstart, efter klockan 12.00

100 procent av fakturabeloppet

Ej möjligt

10-0 dagar före hyresstart

F. Senast 7 dagar före hyresstart, före klockan 12.00

500 DKK

200 DKK

10-0 dagar före hyresstart

G. Från 7 dagar före hyresstart, efter klockan 12.00

100 procent av fakturabeloppet

Ej möjligt

 

13C. Avbokning och ändring av vistelse med minst 6 nätter
Gäller endast för hotell och semesterparker (objekt nummer > 9999):

Om den första inbetalningen eller hela fakturabeloppet förfaller

Den faktiska tidpunkten för avbokning eller ändring av vistelsen i förhållande till hyresperiodens början

Pris vid avbokning

Pris vid ändring

11 dagar före hyresstart

H. Från 14 dagar före hyresstart, före klockan 12.00.

500 DKK

200 DKK

11 dagar före hyresstart

I. Från 14 dagar före hyresstart, efter klockan 12.00

100 procent av fakturabeloppet

Ej möjligt

10 - 0 dagar före hyresstart

J. Senast 3 dagar före hyresstart, före klockan 12.00

500 DKK

200 DKK

10 - 0 dagar före hyresstart

K. Från 3 dagar före hyresstart, efter klockan 12.00

100 procent av fakturabeloppet

Ej möjligt


Ändring av resrutt eller avresetider kan göras mot en avgift på 200 DKK.

13D. Avbokning och ändring av färjebiljetter

Ändringar av resvägar eller avgångstider kan göras mot en avgift på DKK 200 kronor till Bornholmtours. Dessutom måste resenären betala följande avgifter för Bornholmslinjen:
Vanliga färjebiljetter med bil: Bokningar bokade mer än 28 dagar före avresa kan ändras/avbokas upp till 26 dagar före avresa. Bokningar bokade 6-27 dagar före avresa kan ändras/avbokas upp till 5 dagar efter bokning. Bokningar bokade mindre än 5 dagar före avresa kan ändras/avbokas inom 1 dag efter bokning. Dertil kan ændres til et tidspunkt +/- tre dagar frän resan, andast i samma retning och rute. 
Senior biljetter (bil eller gående), samt biljetter till gående, cyklar och motorcyklar: Kan ändras innan avresa utan kostnad, men en eventuell prisskillnad betalas av resenären. Kan endast ändras max. 3 månader fram i tiden. Kan avbokas mot en avgift på 20% (dock min. DKK 100).
Alla ändringar kan endast göras till samma biljettyp.

14. Övrigt

Förbehåll för prisändringar och felräkningar.

Researrangörens betalningsplats och juridiska tillhörighet är Bornholm. Tvister förs fram till tingsrätten i Rønne, Danmark.

BORNHOLMTOURS är medlemmar i Feriehusudlejernes Brancheforening, Amagertorv 9, 2. sal, 1160 København K, www.fbnet.dk med tillhörande klagomålsinstans.

Om du inte är nöjd med ditt semesterboende ska du först vända dig till oss. Om en lösning inte hittas kan du skicka ditt klagomål till Ankenævnet for Feriehusudlejning http://www.fbnet.dk/fbnet/ankenaevnet-feriehusudlejning eller via EU’s klageplatform http://ec.europa.eu/odr.