Generelle bestemmelser

1. Leiebevis

Bookingbekreftelsen bekrefter den inngåtte leieavtale mellom leier og eier, der BORNHOLMTOURS står for formidling og formidlingsarbeidet mellom partene. Den inngåtte leieavtale gjelder den ferieboligen som står nevnt i leiebeviset med relevante spesifikasjoner.

2. Bestilling og betaling

Bestillingen er bindende når 1. betaling er innbetalt. 1. betaling (25% av reisens pris) betales senest 10 dager etter bestillingen. Restbeløpet skal være mottatt av BORNHOLMTOURS senest 60 dager før leiestart. Deretter vil eventuelt bestilte billetter sendes ut. Ved bestilling senere enn 60 dager før leiestart skal hele reisens pris betales sammen med bestillingen, dersom ikke annet er avtalt. I kraft av første innbetaling bekrefter kunden å akseptere de gjeldende vilkår for reisen, slik de fremgår på bekreftelsen og i vår katalog. I det endelige leiebeviset angis de endelige opplysninger og betingelser for avtalen. Det er kundens ansvar å kontrollere at opplysningene i det endelige leiebeviset er korrekte. Eventuelle feil og misforståelser skal påpekes omgående, og særavtaler skal fremgå av bekreftelsen for å være gjeldende.

3. Priser

Prisene i denne katalogen er faste, inntil ny prisliste foreligger. Det tas forbehold om pris–, avgifts– og kursendringer samt for feilberegninger og trykkfeil.

Kombitillegg/transportpriser i katalogtillegget er gjeldende inntil den angitte billettkategori er utsolgt på de individuelle avgangene. Alle opplysninger er gitt i god tro, og etter beste kunnskap. BORNHOLMTOURS har ikke juridisk ansvar for disse forholdene. Alle priser oppgitt med fortegn "DKK" er danske kroner (valuta DKK).

Gjelder kun for objekt nr. <10000:

Når ikke annet er spesifisert, skal det innen avreise avregnes energiforbruk med BORNHOLMTOURS. Ved leie av feriebolig skal sengetøy, håndklær og kjøkkenhåndklær medbringes eller forutbestilles hos BORNHOLMTOURS.

Gjelder kun for objekt nr. >9999:

Der det er spesifisert, innkreves ytterligere betaling for energiforbruk, sengetøy, m.m. Benyttes overnattingsstedets fasiliteter, som f.eks tennisbane, badstu, solarium, m.m, betales det for dette direkte på overnattingsstedet. Vi gjør oppmerksom på at servicefunksjonene på overnattingsstedene kan være nedsatte utenfor høysesong.

4. Forsikring

Alle priser på ferieboliger (med objekt nr. <10000) og campinghytter er angitt inklusivt 5% obligatorisk forsikring. Den obligatoriske forsikringen dekker følgende:

"Avbestillings– og innboansvarsforsikring" Forsikringsbestemmelse nr. 391A i Europeiske Reiseforsikring A/S, Fredriksberg Alle 3, 1790 København V., "Utvidet ansvarsforsikring" samt innbetaling til det danske "Reisegarantifondet". Premien på 5% av leiebeløpet refunderes ikke ved annullering. BORNHOLMTOURS påtar seg inget ansvar overfor kundens person under leieperioden. I forbindelse med inngått leieavtale er det ikke tegnet noen annen form for forsikring til dekning av person– eller tingskader som måtte oppstå for leier og leiers ledsagere under leieperioden. Leier har egenrisiko på DKK 500 per innboskade. Leier er ansvarlig for alt det som tilhører ferieboligen, og det som ikke er dekket av den obligatoriske reiseforsikringen, skal erstattes av leietager ved selvforvoldt skade. Ved skader på feriebolig og inventar er leier forpliktet til å straks underrette BORNHOLMTOURS og feriestedet. Alle skader skal erstattes innen avreisen. Oppdages det skader/mangler etter leietakers avreise, vil disse reparert/erstattet for leiertakers regning. Leietaker frigjøres ikke for betaling, selvom han p.g.a force maujeur (krig, streik, naturkatastrofer, radioaktivt nedfall, avlysninger og lignende) blir forhindret i å utøve sin bruksrett.

5. Sykeforsikring

Den offentlige sykeforsikringen i Danmark inkluderer reiseforsikring. Gyldig sykeforsikringsbevis skal medbringes. Den offentlige sykeforsikring dekker ikke feriereiser over 1 måneds varighet, samt forretningsreiser, hvor det skal tegnes en særskilt reisesykeforsikring.

6. Pass, visum, vaksinasjoner

Statsborgere i de nordiske landene kan reise fritt mellom Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. Statsborgere fra andre land må oppfylle innreiselandenes krav om pass, visum og vaksinasjoner, m.m. Kunden oppfordres til å undersøke dette hos egne myndigheter før avreise, da det kan være lang søketid på pass og frister for å oppfylle eventuelle helsekrav. Kunden skal selv sørge for å ha nødvendig pass, visum og vaksinasjoner.

7. Forbehold

BORNHOLMTOURS opptrer kun som agent for transportselskap, hotell og andre samarbeidende virksomheter. Vi påtar oss inget ansvar for endringer, forsinkelser, streiker, avlysninger eller lignende der BORNHOLMTOURS ikke har innflytelse. BORNHOLMTOURS er ikke ansvarlig for kontraktbrudd fra de nevnte selskap eller feriehuseiere. BORNHOLMTOURS er kun å betrakte som et mellomledd mellom feriehuseier og leietaker, og er ikke økonomisk ansvarlig for uoverensstemmelser mellom partene. For reise med ferge gjelder det enkelte rederiets befordringsbestemmelser, der det er ansvarsbegrensninger i henhold til Athenkonvensjonen.

8. Husdyr

Husdyr må ikke medbringes til ferieboligen uten tillatelse, og skal alltid meddeles. Der det er tillatt å ta med husdyr, gjelder tillatelsen kun 1 husdyr. Medbringes husdyr der det ikke er tillatt, regnes det som kontraktsbrudd som medfører øyeblikkelig bortvisning.

Danske, svenske og norske hunder og katter kan medbringes Bornholm i transit mellom Helsingborg og Ystad, samt via Lernacken/Øresundsbroen - Ystad. Det krever allikevel eierens garanti for at en rekke krav fra de svenske myndighetene overholdes. Reglementet fremgår av et skjema fra Statens Jordbruksverk i Jönköping. Innførsel av hunder og katter fra andre land enn Danmark, Sverige og Norge, samt innførsel for lengre opphold, krever eget pass til dyret, diverse prøver og attester. Vennligst kontakt egen dyrlege eller Statens Jordbruksverk i Svarige på tlf: 0046 36155000 eller www.sjv.se

9. Leieavtale

Leieavtalen angår den boligen som står oppført i bookingbekreftelsen, og alt som dertil tilhører.

Beskrivelsen av ferieboligene er foretatt av BORNHOLMTOURS etter beste evne, dog med ansvarsfrihet for BORNHOLMTOURS, såfremt det har oppstått endringer i mellomtiden. Leietaker er, der dette er anført, kontraktsmessig forpliktet til renhold av boligen, og skal ved leieperiodens slutt overlate den ryddig og rengjort. Evt. nødvendig rengjøring vil kunne foretas for leietakers regning. Leieperioden gjelder for det tidsrommet som er angitt i bookingbekreftelsen. Sted for nøkkelutlevering/mottakelse til ferieboligen er individuell, og fremgår tydelig på det gjeldende leiebeviset. Såfremt fergebillett ikke er bestilt gjennom BORNHOLMTOURS, skal leietaker gi beskjed til BORNHOLMTOURS om forventet ankomsttidspunkt til ferieboligen senest 8 dager før ankomst. Dersom en feriebolig leies og blir bebodd av en gruppe, skole, institusjon eller lignende, skal dette informeres om før inngåelse av leieperiodens start. Navn på gruppen, skolen, institusjonen eller lignende skal skrives på leiebeviset.

Gjelder kun for objekt nr. <10000: Leieperioden starter på ankomst tidligst fra klokken 15.00 og slutter på avreisedagen senest klokken 10.00. Nøkkelutlevering skjer på ankomstdagen tidligst klokken 15.00.

Gjelder kun for objekt nr. >9999: Tidspunkt for sjekk inn/nøkkelutlevering går frem av leiebeviset.

10. Reklamasjoner

Eventuelle reklamasjoner skal presenteres overfor BORNHOLMTOURS innen rimelig tid etter at mangelen er oppdaget, dog senest 48 timer etter at grunnen til å klage oppsto. Leietaker er forpliktet til å gi BORNHOLMTOURS en rimelig frist til å utbedre evt. mangler samt å bidra til å unngå forverring av evt. skader, og til å minimere evt. tap for BORNHOLMTOURS. Dersom utbedringen ikke er tilfredsstillende, skal dette umiddelbart kommuniseres til BORNHOLMTOURS. Dersom det oppstår midlertidig funksjonssvikt på tekniske installasjoner, som vaskemaskin, oppvaskmaskin, TV, varmeforsyning og lignende, gis det ikke noen form for kompensasjon eller reduksjon i leieprisen. Evt. sjenering av illeluktende naturfenomen som oppskylt tang, gir ikke rom for noen form for kompensasjon eller reduksjon i leieprisen. Vennligste bemerk at ferieområder også benyttes til helårsbeboelse, og at det derfor kan forekomme byggearbeid og trafikk. Dette gir ikke rom for noen form for kompensasjon eller reduksjon i leieprisen. Evt. sjenering av aktiviteter (skyting, m.m) ved den militære skytebasen ved Raghammer gir ikke rom for noen form for kompensasjon eller reduksjon i leieprisen. Ved uteblivende reklamasjon mistes retten til å påberope seg et erstatningskrav. Alle krav mot BORNHOLMTOURS regulerers etter dansk rett, og skal innen rimelig tid innmeldes til BORNHOLMTOURS' verneting som er Bornholm, retten i Rønne.

Gjelder kun for objekt nr. >9999:

Feil og mangler på overnattingsstedet skal dessuten umiddelbart meldes i fra om til eier eller dennes representant, slik at det blir mulig å forbedre feilen eller mangelen raskest mulig.

11. Depositum

BORNHOLMTOURS kan innkreve et depositum blant annet som sikkerhet for at boligen etterlates rengjort og uskadd. Evt. omkostninger for unnlatt/mangelfull sluttrengjøring og/eller skader fratrekkes depositumet. Energiforbruk (elektrisitet og evt. vann) fratrekkes depositum.

Såfremt leiebetingelsene er overholdt, og BORNHOLMTOURS har mottatt leietakers bankopplysninger, tilbakesendes depositumet minus fradrag cirka tre uker etter hjemreise. Såfremt fradrag overstiger depositumet vil leietaker faktureres det utestående beløp samt et gebyr på DKK 150.

12. Antall leietakere/rabatter

Ferieboligen kan ikke, uten spesiell tillatelse, beboes av flere personer enn det oppgitte antall i boligens beskrivelse. Antall personer telles etter faktisk antall, uansett alder. Dersom flere personer enn det som er avtalt bebor boligen, betraktes dette som kontraktsbrudd, og leieperioden sies opp umiddelbart uten ytterlig erstatning for leietaker.

Gjelder kun for objekt nr. <10000:

BORNHOLMTOURS gir 20% rabatt på leieprisen ved minimum 7 netters opphold i sesongperiode B, C og/eller D i utvalgte ferieboliger samt sesongperiode II, III og/eller IV for utvalgte ferieleiligheter, såfremt disse utelukkende beboes av opp til 2 personer. Den oppgitte pris er det faktiske beløp, dvs. at rabatten er fratrukket. Det gis ikke rabatt for tilleggstjenester som f.eks fergebilletter og lignende. Dersom mer enn 2 personer bebor boligen i løpet av leieperioden bortfaller rabattytelsen, og prisdifferensen samt et saksbehandlingsgebyr på DKK 500 innkreves omgående.

13A. Avbestilling og endring

Gjelder kun for objekt nr. <10000:

Avtalt leieperiode kan ikke sies opp senere enn 60 dager før ankomstdato. BORNHOLMTOURS anerkjenner kun skriftlig oppsigelse med mindre noe annet er avtalt. Ved oppsigelse inntil 60 dager før leiestart beregnes et ekspedisjonsgebyr på 10% av kontraktsummen, dog minimum DKK 500. Innbetalt forsikringspremie og gebyr refunderes ikke. Ved senere avbestilling forfaller totalleien, såfremt ferieboligen ikke kan gjenutleies. Ved evt. gjenutleie gjelder samme regler som ved avbestilling innen fristen. Ombooking/endring av leiebeviset med tilhørende faktura (gjelder også fergebooking) er mulig inntil 60 dager før leiestart, og det beregnes et ombookingsgebyr på DKK 200.

Ombooking/endring senere enn 60 dager før leiestart betraktes som en annullering av inngått leieperiode. Senere ankomst eller tidligere hjemreise enn anngitt i leiebeviset skal kommuniseres til BORNHOLMTOURS, men gir ingen refusjon. Endring av reisetidspunkter skal informeres til BORNHOLMTOURS. Ved sykdom og død gjelder betingelser fra Europeiske Reiseforsikring.

13B. Avbestilling og endring av opphold med minimum 7 overnattinger

Gjelder kun for objekt nr. >9999:

Når 1. innbetaling eller hele fakturabeløpet forfaller

Det faktiske tidspunktet for avbestilling eller endring av oppholdet i forhold til leiestart

Pris ved avbestilling

Pris ved endring

31 dager før leiestart eller tidligere

A. Senest 28 dager før leiestart, innen kl. 12:00.

DKK 500

DKK 200

31 dager før leiestart eller tidligere

B. Mellom 28 og 21 dager før leiestart.

50% av fakturabeløbet

DKK 200

31 dager før leiestart eller tidligere

C. Fra 21 dager før leiestart, etter kl. 12:00.

100% av fakturabeløbet

Ikke mulig

30-11 dager før leiestart

D. Senest 21 dager før leiestart innen kl. 12

DKK 500

DKK 200

30-11 dager før leiestart

E. Fra 21 dager før leiestart etter kl. 12:00

100% av fakturabeløbet

Ikke mulig

10-0 dager før leiestart

F. Senest 7 dager før leiestart innen kl. 12

DKK 500

DKK 200

10-0 dager før leiestart

G. Fra 7 dager før leiestart etter kl. 12:00

100% av fakturabeløbet

Ikke mulig

 

13C. Avbestilling og endring av ophold med maksimum 6 overnattinger
Gjelder kun for for objekt nr. > 9999:

Når 1. innbetaling eller hele fakturabeløpet forfaller

Det faktiske tidspunktet for avbestilling eller endring av oppholdet i forhold til leiestart

Pris ved avbestilling

Pris ved endring

11 dager før leiestart

H. Fra 14 dager før leiestart, innen kl. 12:00

DKK 500

DKK 200

11 dager før leiestart

I. Fra 14 dager før leiestart, innen kl. 12:00

100% av fakturabeløbet

Ikke mulig

10-0 dager før leiestart

J. Senest 3 dager før leiestart, innen kl. 12:00

DKK 500

DKK 200

10-0 dager før leiestart

K. Senest 3 dager før leiestart, innen kl. 12:00

100% av fakturabeløbet

Ikke mulig


Endringer av reiseruter eller avrejsetider kan tilrettelegges mot et gebyr på DKK 200.

14. Øvrig informasjon

Det tas forbehold om prisendringer og regnefeil.

Betalingssted og verneting for reisearrangøren er Bornholm, Danmark. Rettsstridigheter skal bringes for retten i Rønne, Danmark.

BORNHOLMTOURS er medlem av "Feriehusudlejernes Brancheforening", Amagertorv 9, 2. sal, 1160 København K, www.fbnet.dk med tilknyttet klagenemd.

Er du utilfreds med leie av en feriebolig skal du først henvende deg til oss. Dersom vi ikke kan finne en løsning kan du fremsette en klage til klagenemda for feriehusutleie. http://www.fbnet.dk/fbnet/ankenaevnet-feriehusudlejning eller via EUs klageplattform http://ec.europa.eu/odr.

Ofte stilte spørsmål