Generelle betingelser

1. Lejebevis
Bookingbekræftelsen bekræfter den indgåede lejeaftale mellem lejer og ejer, idet BORNHOLMTOURS forestår formidlingen og det dertil hørende formidlingsarbejde mellem lejer og ejer. Den indgåede lejeaftale omhandler den i lejebeviset nævnte feriebolig med tilhørende specifikationer.

2. Bestilling og betaling
Bestillingen er bindende, når 1. rate er indbetalt. 1. rate (25% af rejsens pris) betales senest 10 dage efter bestillingen. Restbeløb skal være BORNHOLMTOURS i hænde senest 60 dage før lejestart, hvorefter eventuelt bestilte billetter tilsendes. Ved bestilling senere end 60 dage før lejestart, skal hele rejsens pris betales sammen med bestillingen, hvis ikke andet er aftalt. Ved sin indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de på bekræftelsen og i kataloget anførte vilkår for rejsen. De i det endelige lejebevis angivne oplysninger og betingelser er gældende for aftalen. Det påhviler kunden at kontrollere rigtigheden af oplysningerne i det endelige lejebevis. Eventuelle fejl og misforståelser skal påtales omgående. Særlige aftaler skal fremgå af bekræftelsen for at være gældende.

Kunden frigøres ikke for fuld betaling, selv om han p.g.a. force majeure (krig, strejke, naturkatastrofer, epidemi, grænselukning, myndighedskarantæne, udgangsforbud, radioaktivt nedfald, aflysninger og lignende) bliver forhindret i at udøve sin brugsret. Har kunden købt en pakkerejse gælder reglerne i Pakkerejseloven.

3. Priser
De på denne hjemmeside anførte priser er faste, indtil ny prisliste foreligger. Der tages forbehold for pris- afgifts- og kursændringer samt for fejlberegninger. Kombitillæg/Transportpriser er gældende indtil den angivne billetkategori er udsolgt på de individuelle afgange. Alle oplysninger er givet i god tro og efter bedste overbevisning, og BORNHOLMTOURS er uden juridisk ansvar herfor. Alle priser opgivet med fortegn DKK er Danske Kroner (Valuta DKK).

Alene gældende for sommerhuse og ferielejligheder (objekt nr. < 10000):
Hvor ikke andet er angivet, skal der inden afrejse afregnes energiforbrug med BORNHOLMTOURS . Ved leje af feriebolig skal sengelinned, håndklæder og viskestykker medbringes eller kan forudbestilles hos BORNHOLMTOURS .

Alene gældende for hoteller og ferieparker (objekt nr. > 9999):
Hvor det er angivet, opkræves yderligere betaling for energiforbrug, sengelinned m.m. Benyttes overnatningsstedets faciliteter, f.eks. tennisbane, sauna, solarium m.m., betales der for dette direkte på overnatningsstedet. Vi gør opmærksom på, at der udenfor sæsonen kan være nedsatte servicefunktioner på overnatningsstederne.

4. Ansvar & Tryghedssikring
Som lejer er man fuldt ansvarlig for ferieboligen og alt dens indhold samt for at passe godt på både bolig og inventar efter bedste evne. Manglende opfyldelse af den hermed aftalte ansvarlighed anses som kontraktbrud og vil medføre øjeblikkelig opsigelse af lejemålet uden yderligere erstatning for lejer.
Alle priser på sommerhuse og ferielejligheder (objekt nr. < 10000) er inklusive vores Tryghedssikring, der er beskrevet på bornholmtours.com (www.bornholmtours.com/tryghedssikring). BORNHOLMTOURS påtager sig intet ansvar overfor kundens person under lejemålet. I forbindelse med indgået lejeaftale er der ud over vores Tryghedssikring, ikke tegnet nogen form for anden forsikring til dækning af person- eller tingsskader, som måtte opstå for lejer og dennes ledsagere under afvikling af lejemålet. Lejer har en selvrisiko på dkk 500 pr. indboskade. Lejer er ansvarlig for ferieboligen og alt, hvad der tilhører ferieboligen, og hvor Tryghedssikringen ikke dækker, er lejer forpligtet til at erstatte alle selvforvoldte skader, der under opholdet evt. opstår på feriebolig og/eller inventar. Ved skader på feriebolig og/eller inventar, er lejer forpligtet til straks at underrette BORNHOLMTOURS og feriestedet. Alle skader skal erstattes inden afrejsen. Opdages der efter lejers afrejse skader/mangler vil disse blive udbedret for den pågældende lejers regning.
Ungdomsgrupper (dvs. min. 5 personer under 25 år) kan blive mødt med forhøjet depositum (dkk 3.000), og ungdomsgruppers evt. afholdelse af decideret fest med alkohol o.lign. i større mængder vil ikke blive anset som opfyldelse af den aftalte ansvarlighed øverst i dette pkt., og vil dermed blive anset som kontraktbrud og vil medføre øjeblikkelig opsigelse af lejemålet uden yderligere erstatning. En ungdomsgruppe har pligt til at kontakte BORNHOLMTOURS pr. email umiddelbart efter booking og i god tid inden ankomst. Manglende kontakt anses som kontraktbrud.

5. Sygeforsikring
Den offentlige sygesikring i Danmark omfatter rejsesygeforsikring. Gyldigt sygesikringsbevis skal medbringes. Den offentlige sygesikring dækker ikke ferierejser over 1 måneds varighed samt forretningsrejser, for hvilke der skal tegnes særlig rejsesygeforsikring.

6. Pas, visum, vaccinationer
Statsborgere i de nordiske lande kan frit rejse mellem Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. Statsborgere fra andre lande skal opfylde ind-rejselandenes krav om pas, visum, vaccinationer m.v. Kunden opfordres til at undersøge dette hos egne myndigheder, da der kan være frister for erhvervelse af pas og opfyldelse af eventuelle sundhedsmæssige krav. Kunden skal selv sørge for de til rejsen nødvendige pas, visum, vaccinationer m.v.

7. Forbehold
BORNHOLMTOURS optræder kun som agent for de benyttede transportselskaber, hoteller og andre virksomheder med hvilke, der samarbejdes, og påtager sig intet ansvar for ændringer, forsinkelser, strejker, aflysninger eller lign. som BORNHOLMTOURS er uden indflydelse på. BORNHOLMTOURS er ikke ansvarlig for kontraktbrud fra de nævnte selskabers eller ferieboligejeres side. BORNHOLMTOURS er kun at betragte som mellemled mellem ferieboligejer og -lejer og er ikke økonomisk ansvarlig for uoverensstemmelser parterne imellem. For rejse med færge gælder det enkelte rederis befordringsbestemmelser, hvor der er begrænsning af ansvar i henhold til Athen Konventionen.

8. Husdyr
Husdyr må ikke medbringes i ferieboligen uden tilladelse og skal altid meddeles. Hvor det er tilladt at medbringe husdyr, gælder tilladelsen kun 1 husdyr. Medtages husdyr hvor det ikke er tilladt, betragtes det som kontraktbrud og medfører øjeblikkelig bortvisning.

Danske, svenske og norske hunde og katte kan medtages til og fra Bornholm i transit mellem Helsingborg og Ystad samt via Lernacken/Øresundsbroen-Ystad. Det kræver dog ejerens garanti for, at en række krav fra de svenske myndigheder bliver overholdt. Reglerne fremgår af en blanket fra Statens Jordbruksverk i Jönköping. Transitering af hunde og katte fra andre lande end Danmark, Sverige og Norge, samt indførsel til længere ophold kræver dyrpas, diverse prøver og attester. Kontakt venligst egen dyrlæge eller Statens Jordbruksverk i Sverige på tlf.: 0046 36155000 el. www.sjv.se

9. Lejeaftale
Lejeaftalen angår den i bookingbekræftelsen anførte bolig med alt, hvad dertil hører. Beskrivelsen af ferieboligerne er foretaget af BORNHOLMTOURS efter bedste evne, dog med ansvarsfrihed for BORNHOLMTOURS, såfremt der i mellemtiden er indtrådt ændringer heraf. Lejer er, hvor dette er anført, kontraktmæssigt forpligtet til renholdelse af det lejede og skal ved lejemålets afslutning overlade dette i ryddelig og rengjort stand. Evt. nødvendig rengøring vil kunne foretages for lejers regning. Lejemålet gælder for det på bookingbekræftelsen angivne tidsrum. Sted for nøgleudlevering/modtagelse til ferieboligen er individuelt og fremgår tydeligt på det gældende lejebevis. Såfremt færgebilletter ikke er bestilt gennem BORNHOLMTOURS, skal lejeren senest 8 dage før ankomst advisere BORNHOLMTOURS om forventet ankomsttid til ferieboligen. Såfremt en feriebolig lejes og bliver beboet af en gruppe, skole, institution eller lignende, skal dette anmeldes før lejemålets indgåelse og navnet på gruppen, skolen, institutionen eller lignende skal anføres på lejebeviset.

Alene gældende for sommerhuse og ferielejligheder (objekt nr. < 10000): Lejemålet starter på ankomstdagen tidligst fra kl. 15.00 og slutter på afrejsedagen senest kl. 10.00. Nøgleudleveringen foretages på ankomstdagen tidligst kl. 15.00.

Alene gældende for hoteller og ferieparker (objekt nr. > 9999): Tidspunkt for check in/nøgleudlevering fremgår af lejebeviset.

10. Reklamationer
Eventuelle reklamationer skal fremsættes overfor BORNHOLMTOURS inden rimelig tid efter, at manglen er opdaget, dog senest 48 timer efter den indtrådte grund til klage. Reklamation over rengøringsforhold skal fremsættes telefonisk omgående ved ankomst og før eventuel egen rengøring påbegyndes. Lejer er forpligtet til at indrømme BORNHOLMTOURS en rimelig frist til at udbedre evt. mangler samt bidrage til at undgå forværring af evt. skader og minimere evt. tab for BORNHOLMTOURS. Hvis udbedringen ikke er tilfredsstillende, skal dette omgående meddeles BORNHOLMTOURS. I tilfælde af midlertidige funktionssvigt på tekniske installationer, såsom vaskemask., opvaskemask., TV-apparater, varmeforsyning og lignende gives ikke nogen form for kompensation eller reduktion i lejeprisen. Evt. lugtgener på grund af naturfænomener, f.eks. opskyllet tang, giver ikke anledning til nogen form for kompensation eller reduktion i lejeprisen. Bemærk venligst at også i ferieområder kan der forekomme byggearbejde og trafik, og disse gener giver ikke anledning til nogen form for kompensation eller reduktion i lejeprisen. Evt. gener i forbindelse med aktiviteter (skydning mm) i det militære skydeterræn ved Raghammer giver ikke anledning til nogen form for kompensation eller reduktion i lejeprisen. Ved manglende reklamation mistes retten til at påberåbe sig et erstatningskrav. Alle krav mod BORNHOLMTOURS reguleres efter dansk ret og skal inden rimelig tid indgives for BORNHOLMTOURS' værneting som er Bornholm, retten i Rønne.

Alene gældende for hoteller og ferieparker (objekt nr. > 9999):
Fejl og mangler på overnatningsstedet skal desuden omgående meddeles ejeren eller dennes repræsentant, så det bliver muligt at afhjælpe fejlen eller manglen hurtigst muligt.

11. Depositum
BORNHOLMTOURS kan opkræve et depositum bl.a. som sikkerhed for, at boligen efterlades rengjort og uskadt. Eventuelle omkostninger for undladt/mangelfuld slutrengøring og/eller skader fratrækkes depositum. Energiforbrug (el og evt. vand) fratrækkes depositum.

Såfremt lejebetingelser er overholdt, og BORNHOLMTOURS har modtaget lejerens bankoplysninger, tilbagesendes depositum minus fradrag ca. 3 uger efter hjemrejse. Såfremt fradrag overstiger depositum vil lejer blive faktureret det skyldige beløb samt et gebyr på DKK 150.

12. Antal lejere/rabatter
Ferieboligen må ikke uden særlig tilladelse bebos af flere personer end det i beskrivelsen angivne antal. Antal personer opgøres i det faktiske antal uanset alder. Bebos lejemålet af flere end det tilladte antal personer, betragtes dette som kontraktbrud, og lejemålet opsiges omgående uden yderligere erstatning for lejer.

Alene gældende for sommerhuse og ferielejligheder (objekt nr. < 10000):
BORNHOLMTOURS yder 20% rabat på lejeprisen ved min. 7 nætters ophold i sæsonperiode B, C og/eller D i udvalgte ferieboliger samt sæsonperiode II, III og/eller IV for udvalgte ferielejligheder, hvis disse udelukkende bebos med op til 2 pers. Den nævnte pris er det faktiske beløb, dvs. rabatten er fratrukket. Der ydes ikke rabat for tillægsydelser som f.eks. færgebilletter eller lignende. Beboes lejemålet med mere end 2 bortfalder rabatydelsen og prisdifferencen samt et sagsbehandlingsgebyr på DKK 500 opkræves omgående.

13A. Afbestilling og ændring
Alene gældende for sommerhuse og ferielejligheder (objekt nr. < 10000):
Indgået lejemål kan ikke opsiges senere end 60 dage før ankomstdato. BORNHOLMTOURS anerkender kun skriftlig opsigelse med mindre andet aftales. Ved opsigelse indtil 60 dage før lejestart beregnes et ekspeditionsgebyr på 10% af kontraktsummen, dog min. DKK 500. Indbetalt gebyr refunderes ikke. Ved eventuel senere afbestilling forfalder totallejen, såfremt ferieboligen ikke kan genudlejes. Ved eventuel genudlejning gælder samme regler som ved rettidig afbestilling. Ombooking/ændring af lejebevis med tilhørende faktura (gælder også færgebooking) er mulig indtil 60 dage før lejestart, der beregnes et ombookingsgebyr på DKK 200. Ombooking/ændring senere end 60 dage før lejestart betragtes som en annullering af indgået lejemål. Senere ankomst eller tidligere hjemrejse end angivet i lejebevis skal meddeles BORNHOLMTOURS men giver ingen refusion. Ændring af rejsetidspunkter skal meddeles BORNHOLMTOURS. Ved sygdom og død gælder betingelserne i vores Tryghedssikring.

13B. Afbestilling og ændring af ophold med minimum 7 overnatninger
Alene gældende for hoteller og ferieparker (objekt nr. > 9999):

Såfremt betaling af 1. rate eller hele fakturabeløbet forfalder Det faktiske tidspunkt for afbestilling eller ændring af opholdet i forhold til lejestart Pris ved afbestilling Pris ved ændring
31 dage før lejestart eller tidligere A. Senest 28 dage før lejestart, inden kl. 12:00. DKK 500 DKK 200
31 dage før lejestart eller tidligere B. Mellem 28 og 21 dage før lejestart. 50% af fakturabeløbet DKK 200
31 dage før lejestart eller tidligere C. Fra 21 dage før lejestart, efter kl. 12:00. 100% af fakturabeløbet Ej muligt
30-11 dage før lejestart D. Senest 21 dage før lejestart inden kl. 12 DKK 500 DKK 200
30-11 dage før lejestart E. Fra 21 dage før lejestart efter kl. 12:00 100% af fakturabeløbet Ej muligt
10-0 dage før lejestart F. Senest 7 dage før lejestart inden kl. 12 DKK 500 DKK 200
10-0 dage før lejestart G. Fra 7 dage før lejestart efter kl. 12:00 100% af fakturabeløbet Ej muligt

 

13C. Afbestilling og ændring af ophold med maximum 6 overnatninger
Alene gældende for hoteller og ferieparker (objekt nr. > 9999):

Såfremt betaling af 1. rate eller hele fakturabeløbet forfalder Det faktiske tidspunkt for afbestilling eller ændring af opholdet i forhold til lejestart Pris ved afbestilling Pris ved ændring
11 dage før lejestart H. Fra 14 dage før lejestart, inden kl. 12:00 DKK 500 DKK 200
11 dage før lejestart I. Fra 14 dage før lejestart, efter kl. 12:00 100% af fakturabeløbet Ej muligt
10-0 dage før lejestart J. Senest 3 dage før lejestart, inden kl. 12:00 DKK 500 DKK 200
10-0 dage før lejestart K. Senest 3 dage før lejestart, efter kl. 12:00 100% af fakturabeløbet Ej muligt


13D. Afbestilling og ændring af færgebilletter
Æ​​​​​ndringer af rejseruter eller afrejsetider kan foretages mod gebyr på DKK 200 til Bornholmtours. Derudover tilkommer følgende gebyrer til Bornholmslinjen: 
Alm. færgebilletter med bil: Reservationer bestilt 28 dage eller mere før afgang, kan uden omkostninger til Bornholmslinjen ændres/annulleres indtil 26 dage før afgang. Reservationer bestilt 6-27 dage før ankomst, kan uden omkostninger til Bornholmslinjen ændres/annulleres indtil 5 dage efter bestilling. Reservationer bestilt mindre end 5 dage før ankomst, kan uden omkostninger til Bornholmslinjen ændres/annulleres indenfor 1 dag efter bestilling. Derudover kan der ændres til +/- 3 dage fra rejsetidspuntket i samme retning og til samme rute. 
Seniorbilletter (bil eller gående), samt billetter til gående, cykler og motorcykler: Kan ændres frem til oprindelig afgang uden gebyr, men en evt. prisforskel betales af gæsten. Kan dog ændres max. 3 måneder frem fra oprindelig afgang. Kan annulleres mod gebyr på 20% (dog min. 100 kr). 
Alle ændringer kan kun ske til samme billettype. 

 

14. I øvrigt

Der tages forbehold for prisændringer og regnefejl.

Betalingssted og værneting for rejsearrangøren er Bornholm, Danmark. Retsstridigheder skal indbringes for retten i Rønne, Danmark.

BORNHOLMTOURS er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening, Amagertorv 9, 2. sal, 1160 København K, www.fbnet.dk med tilknyttet ankenævn.

Er du utilfreds med leje af en feriebolig, skal du først rette henvendelse til os. Kan der ikke findes en løsning kan du indgive en klage til Ankenævnet for Feriehusudlejning http://www.fbnet.dk/fbnet/ankenaevnet-feriehusudlejning eller via EU’s klageplatform http://ec.europa.eu/odr.